REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z Serwisu, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady sprzedaży produktów i usług przez Żanetę Hajnowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Żaneta Hajnowska Fotografia Kulinarna oferowanych w sklepie internetowym www.zanetahajnowska.com/sklep
 2. Właścicielem sklepu internetowego www.zanetahajnowska.com/sklep , jest Żaneta Hajnowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Żaneta Hajnowska Fotografia Kulinarna, ul. Zaciszna 2/1, 51 – 361 Wilczyce, NIP: 6161492135.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Regulaminu nie stosuje się do produktów wykonywanych przez Sprzedawcę na indywidualne zamówienie.

§2 Definicje

 1. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
  a) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  b) Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług, towarów lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez przedsiębiorcę.
  c) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
  d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonuje zakupów, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz.U.1964.16.93)
  e) Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i Usługi do zakupu, a także za pomocą której Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów lub usług, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp..
  f) Produkty –produkty Sprzedawcy, prezentowane i możliwe do zakupienia w Sklepie.
  g) Regulamin – niniejszy regulamin.
  h) Serwis / Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem: https://www.zanetahajnowska.com/sklep , gdzie Klienci mogą dokonywać zakupu produktów i zapoznać się z ich właściwościami.
  i) Sprzedawca – Żaneta Hajnowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Żaneta Hajnowska Fotografia Kulinarna, NIP: 6161492135, telefon: 504834494 , e-mail: sklep@zanetahajnowska.com
  j) Umowa – umowa sprzedaży zamówionego Produktu (Produktów) lub Usługi (Usług) zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  k) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem.
  l) Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie Usług przez Sprzedawcę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem.
  m) Usługi – usługi lub pakiety usług świadczone przez Sprzedawcę we wskazanych lub uzgodnionych z Klientem terminach, prezentowane i możliwe do zakupienia w Sklepie, w postaci warsztatów z zakresu fotografii kulinarnej (zwane również Warsztatami). Informacje o zakresie tematycznym, terminie, czasie trwania, miejscu odbycia, cenie i ewentualnych promocjach są podane w Sklepie.
  n) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  o) Voucher – dokument potwierdzający zawarcie Umowy o świadczenie usługi, uprawniający jego okaziciela (obdarowanego) do uczestnictwa w Warsztatach określonych w tym dokumencie. Voucher wysyłany jest w formie elektronicznej na adres Klienta, po zaksięgowaniu wpłaty.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia:
  a) informacje związane z działalnością Sprzedawcy, w tym prezentację asortymentu Sklepu Internetowego, umożliwienie dokonywania zakupów Produktów i Usług;
  b) treści informacyjne i marketingowe w formie Newslettera – w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie mu Informacji Handlowych drogą elektroniczną (tzw. Zapisania się na Newsletter) w formularzu dostępnym w Serwisie;
  c) realizowanie zamówień Klientów na Produkty i Usługi.
 2. Rozpoczęcie korzystania z usług za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony:
  a) w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1 lit. a, d w chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu;
  b) w zakresie usługi wskazanej w pkt 3.1 lit. b w chwili zapisania się na Newsletter przez Użytkownika;
 3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:
  a) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu;
  b) dane podane przeze mnie w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług wynikającą z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wynikających z przyczyn leżących po stronie dostawcy Internetu, Operatora sieci komórkowej, uszkodzenia urządzenia, prac serwisowych lub następstw siły wyższej lub działań osób trzecich itp. oraz zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. Przerwy serwisowe będą trwać nie dłużej niż kilka godzin. Awarie mogą trwać dłużej niż kilka godzin. Sprzedawca zobowiązuje się, że niezwłocznie przystąpi do usuwania awarii tak, aby Użytkownik mógł w jak najszybszym terminie korzystać z Serwisu. Użytkownik nie może zgłaszać do Sprzedawcy żadnych roszczeń związanych z przerwą w dostępności Serwisu, jeżeli jest ona spowodowana awarią lub przerwą serwisową. O przerwach serwisowych i awariach Sprzedawca będzie informował w Serwisie, o ile będzie to technicznie możliwe.
 5. Sprzedawca zapewnia stosowanie następujących narzędzi w zakresie bezpieczeństwa:
  a) połączenie z Serwisem jest realizowane poprzez Internet (WWW) po protokole HTTPS zapewniającym szyfrowanie komunikacji, uwierzytelnianie stron oraz zapewniający integralność danych;
  b) infrastruktura techniczna (serwerownia), w której hostowany jest Serwis zapewnia bezpieczeństwo zarówno samej aplikacji jak i gromadzonych danych poprzez wykorzystanie specjalistycznego sprzętu – serwery aplikacji i bazodanowe oraz innych narzędzi i urządzeń sieciowych zapewniających bezpieczeństwo np. programy antywirusowe pozwalające na eliminację złośliwego kodu;
  c) firewall’e – w celu zabezpieczenia Serwisu przed niepowołanym dostępem z Internetu;
  d) audyty bezpieczeństwa – wykorzystywane oprogramowanie jest stale monitorowane pod kątem występowania błędów umożliwiających dokonanie włamania na serwer.
 6. Wszelkie treści oraz wizerunki graficzne Serwisu, a także Produkty stanowią własność intelektualną Sprzedawcy oraz podlegają ochronie prawnej, Sprzedawca zastrzega możliwość skorzystania z drogi sądowej w przypadku stwierdzenia naruszenia swoich praw autorskich.

§4 Składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu lub Usługi przez złożenie Zamówienia. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy (w przypadku Produktów) i płatności, a także potwierdzeniem przez Zamawiającego zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego.
 2. Wybór Produktów lub Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka, a zamówienie składane jest poprzez uzupełnienie danych wskazanych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. W przypadku Klientów niezarejestrowanych, warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz podanie wymaganych do realizacji Zamówienia danych osobowych.
 4. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wybranych Produktów i Usług w Koszyku. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Klient ma możliwość zakupu Vouchera na Usługi– ważność vouchera to 90 dni od dnia zakupu.
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawiera informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia (zamawiane Produkty lub Usługi);
  b) ceny jednostkowej zamówionych Produktów lub Usług;
  c) kosztów dostawy – w przypadku Produktów dostarczanych w inny sposób niż e-mailem;
  d) łącznej kwoty do zapłaty za całość Zamówienia;
  e) wybranej metody płatności;
  f) wybranego sposobu dostawy – w przypadku Produktów dostarczanych w inny sposób niż e-mailem;
  g) czasu realizacji zamówienia – w przypadku Produktów.
 8. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy.
 9. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, wskazanych w ust. 7 powyżej. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail Zamówienie zostanie anulowane w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.
 10. Z momentem wysłania Klientowi „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usług traktuje się za zawartą.

§5 Płatności

 1. Na stronach internetowych Sklepu zawarte są informacje o Produktach i Usługach dostępnych w asortymencie Sprzedawcy wraz z ich cenami i stanowią one zaproszenie do składania ofert.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie lub Usłudze są cenami brutto; nie zawierają w sobie kosztów dostawy.
 4. Koszty dostawy Produktów określone są w opisie danego produktu. Koszty dostawy ponosi w całości Klient.
 5. Potwierdzenie zakupu Usług wysyłane jest na adres e-mail wskazany w zamówieniu – nie dotyczą ich żadne Koszty Dostawy.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca cenę oraz koszty dostawy wskazane są w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 7. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zamówione produkty w następujących formach: przelewem zwykłym lub przelewem za pośrednictwem integratora płatności BlueMedia

§ 7 Realizacja zamówień na Produkty

 1. Czas realizacji Zamówienia Produktów wynosi do 7 dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy do momentu dotarcia przesyłki na adres wskazany przez Klienta lub przesłania Produktu w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 2. W przypadku stwierdzenia braku dostępności Produktu lub braku możliwości jego dostawy w terminie wynikającym z Regulaminu, po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przekaże Klientowi niezwłocznie telefonicznie lub e-mailowo informację o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, a także uprawnieniach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Klient zaakceptuje wydłużony termin realizacji Zamówienia zastosowanie mają postanowienia § 5 ust. 9 i 10. W razie niezaakceptowania przez Klienta wydłużonego terminu lub w razie ostatecznego wycofania Produktu z asortymentu Sklepu Klient będzie mógł według swojego wyboru:
  1) anulować całość Zamówienia (w tym wypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy);
  2) anulować Zamówienie w części, której realizacja jest niemożliwa w ogóle albo w wyznaczonym terminie (w tym wypadku co do tej części nie dochodzi do zawarcia Umowy, a w odniesieniu do pozostałej części Zamówienia zastosowanie mają § 5 ust. 9 i 10).
 3. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji Zamówienia określonego w ust. 2 powyżej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 2, Sprzedawca wyśle Klientowi „Potwierdzenie Przyjęcia zamówienia”, o którym mowa w § 5 ust. 9 powyżej wyłącznie w zakresie Produktów, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, a w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony w wiadomości zawierającej „Potwierdzenie Przyjęcia zamówienia” lub w odrębnej wiadomości w wypadku, gdy niemożność realizacji Zamówienia w terminie dotyczyła całości Zamówienia.
 4. Sprzedawca wraz z Produktami lub w terminie 7 dni od dnia realizacji Usługi dostarcza Klientowi na trwałym nośniku dokument potwierdzający zawarcie umowy w postaci rachunku (faktury bez VAT). Koszty dostawy są uwzględniane na rachunku (fakturze bez VAT).
 5. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia – sposób i koszty dostawy poza granice Polski są ustalane indywidualnie – w tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia. Dostawa zamówionych Produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się przesyłką kurierską lub pocztą polską. Nie dotyczy to Produktów w formie elektronicznej, które są wysyłane na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 6. Klient przy odbiorze zakupionego Produktu, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowań zewnętrznych przesyłek.
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta jakiegokolwiek uszkodzenia przesyłki lub powstania przypuszczenia ingerencji osób trzecich w przesyłkę, Klient w celu skutecznego zgłoszenia reklamacji nie przyjmuje przesyłki. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji zgodnie z zasadami określonymi przez firmę kurierską.

§7
Realizacja zamówień na Usługi (Warsztaty)

 1. Zakupienie udziału w Warsztatach gwarantuje Klientowi lub obdarowanemu uczestnictwo w wybranych przez niego Warsztatach. Każdy uczestnik Warsztatów ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zakupu Usług bez wskazanego w Sklepie terminu ich świadczenia lub ze wskazaniem tylko granic czasowych ich realizacji konkretny termin będzie ustalany indywidualnie z Klientem po dokonaniu zakupu lub – w przypadku zakupu Vouchera – z posiadaczem vouchera, po jego okazaniu – nie później niż 90 dni od dnia zakupu vouchera.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu przeprowadzenia Warsztatów w przypadku:
  a) choroby Sprzedawcy (prowadzącego);
  b) awarii uniemożliwiającej lub utrudniającej przeprowadzenie Warsztatów;
  c) wykupienia przez Klientów mniej niż 50% miejsc wstępu na Warsztaty;
  d) z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 4. W przypadku, gdy z przyczyn określonych w pkt 3 realizacja Usług w terminie wskazanym w ofercie Sklepu lub ustalonym w ust. 2, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta niezwłocznie, na co najmniej 3 godziny przed planowanym rozpoczęciem Warsztatów, telefonicznie – a jeżeli jest to niemożliwe e-mailowo.
 5. W przypadku zmiany terminu Warsztatów Klient może odstąpić od Umowy w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie terminu. W razie odstąpienia od Umowy lub odwołania Warsztatów Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną cenę na zasadach określonych w § 10 ust. 4.
 6. Sprzedawca ma prawo odmówić udziału w Warsztacie osobom niepełnoletnim, osobom, których zachowanie narusza zasady bezpieczeństwa lub zakłócają porządek przeprowadzenia Warsztatów lub osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Odmowa udziału w tych wypadkach nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu ceny za Warsztaty, chyba że odmówiono udziału ze względu na wiek, a Klient informował Sprzedawcę o niepełnoletności przed złożeniem Zamówienia.
 7. Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest przynieść na Warsztaty swój własny sprzęt fotograficzny (aparat, telefon).
 8. W przypadku rezygnacji Klienta lub obdarowanego z udziału w Warsztatach poza terminem na odstąpienie od umowy określonym w § 10 Klientowi zwracana jest cena zakupu Warsztatów, pomniejszona o faktyczne koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z organizacją Warsztatów.
 9. Dojazd uczestnika na Warsztaty oraz ewentualne zakwaterowanie odbywa się we własnym zakresie.

§ 9
Warunki reklamacji

 1. Produkty oferowane w Sklepie stanowią wytwór Sprzedawcy i część z nich (tła fotograficzne) może nieznacznie różnić się od prezentowanego w Serwisie. W szczególności kolor Produktów może nieznacznie różnić się od prezentowanego w Serwisie z uwagi na różne ustawienia komputerów, telefonów i monitorów.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(1) Kodeksu cywilnego oraz art. 638 KC.
 3. W przypadku niezgodnej z zamówieniem lub Regulaminem realizacji zamówienia Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do przesłania reklamacji na adres: Żaneta Hajnowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Żaneta Hajnowska Fotografia Kulinarna, ul. Zaciszna 2/1, 51 – 361 Wilczyce lub drogą e-mailową na adres: sklep@zanetahajnowska.com oraz do przesłania reklamowanego Produktu.
 4. W reklamacji należy podać imię i nazwisko Klienta, numer paragonu lub faktury, opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie zgodnie z Art. 560 Kodeksu Cywilnego tj. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Koszty przesyłki zwracanego Produktu w przypadku reklamacji uzasadnionych i uwzględnionych przez Sprzedawcę – ponosi Sprzedawca.
 6. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca wymieni wadliwy Produkt na Produkt wolny od wad, a w przypadku braku możliwości wymiany Produktu lub jego naprawy zwróci Klientowi należność za reklamowany Produkt przy pomocy tego samego sposobu zapłaty, w której była dokonana płatność za Produkt (chyba, że Klient w reklamacji wskaże inną formę zwrotu) w terminie 14 dni od daty uwzględnienia reklamacji, oraz, w razie konieczności, wystawi odpowiednią fakturę VAT korygującą.
 7. W przypadku problemów z funkcjonowaniem Sklepu lub uwagami dotyczącymi realizowanych Usług Klient może skorzystać z postępowania reklamacyjnego. Reklamacja może być wniesiona w formie pisemnej na adres: Żaneta Hajnowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Żaneta Hajnowska Fotografia Kulinarna, ul. Zaciszna 2/1, 51 – 361 Wilczyce lub drogą e-mailową na adres: sklep@zanetahajnowska.com i powinna zawierać dokładny opis problemu. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się do reklamacji w tym terminie oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

§10
Odstąpienie od umowy

 1. Sprzedawca informuje, że Klient będący Konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą może w terminie 14 dni (liczonym od momentu odbioru przesyłki z Produktem lub otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia na Usługi) odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres korespondencyjny: Żaneta Hajnowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Żaneta Hajnowska Fotografia Kulinarna, ul. Zaciszna 2/1, 51 – 361 Wilczyce.
 2. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, na swój koszt, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze Produkt. Zakupione produkty należy odesłać na adres: Żaneta Hajnowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Żaneta Hajnowska Fotografia Kulinarna, ul. Zaciszna 2/1, 51 – 361 Wilczyce.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy zwrócić Klientowi wszystkie poniesione przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu Klientowi (cena za produkty + koszty dostawy). Zwrot płatności następuje przy pomocy tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanego Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w przypadku, gdy:
  a) Sprzedawca wykonał Usługę (przeprowadził Warsztaty) za zgodą Klienta (w ustalonym terminie);
  b) Przedmiotem zakupu jest jest ebook, preset lub inna treść cyfrowa niezapisana na nośniku materialnym, które za zgodą, Klienta został mu dostarczony przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej;
  c) Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§11
Dane osobowe

 1. Sprzedający, w celu niezbędnym do zawarcia oraz wykonania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług przetwarza dane Klienta. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, iż brak wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Żaneta Hajnowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Żaneta Hajnowska Fotografia Kulinarna, ul. Zaciszna 2/1, 51 – 361 Wilczyce, NIP: 6161492135.
 3. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane przez Sprzedawcę do celów innych niż świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta i Umów o świadczenie Usług chyba, że wyrazi on na to zgodę odrębnym oświadczeniem. W celu niezbędnym do przesyłania Newslettera Sprzedawca przetwarza również dane Użytkownika, który subskrybował Newsletter.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu na Konto Klienta lub poprzez wysłanie żądania listownie na adres: Żaneta Hajnowska Fotografia Kulinarna, ul. Zaciszna 2/1, 51-361 Wilczyce. Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że po złożeniu zamówienia do czasu jego realizacji, niezależnie od zgłoszenia żądania usunięcia danych zgodnie z ust. 4 , Sprzedawca zachowuje prawo do przetwarzania tych danych osobowych, które są konieczne do realizacji zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług i otrzymania płatności z tytułu sprzedanych Produktów lub Usług.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w „Polityce prywatności” dostępnej w Serwisie.

§12
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2020
 2. Umowy zawierane poprzez Sprzedawcę zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.
 4. Aktualny Regulamin jest dostępny dla Klienta w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, gdzie można go pobrać oraz sporządzić jego wydruk.
 5. Sprzedawca dopuszcza zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmiany form płatności i zmiany sposobów dostawy. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu.